Ekologiczne Drogi

STABILIZACJA WZMACNIAJĄCO-KONSOLIDUJĄCA CONSOLID SYSTEM
Z ZASTOSOWANIEM ZIARNISTEGO DODATKU HYDROFOBOWEGO.

 

  • Misja
  • Jasno sprecyzowane wartości

Ekologiczne kierunki

Nowe inwestycje z racji charakterystyki realizowanego procesu budowlanego wymagają ogromnego zaangażowania transportu ciężkiego. Transport mas realizowany w wyniku budowy czy też remontu jednej drogi stanowi bardzo duże obciążenie ruchem dla wielu innych, przylegających. W większości przypadków mamy w efekcie do czynienia ze wzmożoną emisją zanieczyszczeń, zagrożeniem wynikającym z wzrostu intensywności ruchu, zatorami komunikacyjnymi, a przede wszystkim ze znaczącą dewastacją istniejącej, nie przygotowanej na takie obciążenia infrastruktury przylegającej. Wykorzystując istniejący w miejscu budowy grunt i przetwarzając go w materiał konstrukcyjny redukujemy w sposób bardzo znaczący opisane problemy.

Ekosystem wodny Ziemi posiada pewną specyfikę stosunków ekologicznych. Tempo zmian ekologicznych w tym ekosystemie zależy od jego elementów żywych jak i nieożywionych. Naruszanie naturalnych warunków gruntowo-wodnych w trakcie realizacji inwestycji generuje niebezpieczeństwo dla późniejszej stateczności budowli oraz prowadzi do nieodwracalnych zmian w ekosystemie gruntowo-wodnym poprzez ingerencję wgłębną, często wykonywaną w sposób nieodpowiedzialny (np. odkrywki, wymiany gruntów, stosowanie odpadów np. przemysłowych, często skażonych, bez odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym odciekiem). Dodatkowo zawsze dochodzi do zaburzenia naturalnych cieków wodnych. Zmniejszając głębokość ingerencji w głąb gruntu poprzez redukcję grubości warstwy konstrukcyjnej pozostawiamy ekosystem nienaruszony.

Intensywna eksploatacja większości naszych zasobów przyrody doprowadza do ich gwałtownego zmniejszania. Nieodnawialne zasoby w związku z bardzo długim czasie ich powstawania ulegną w krótkim okresie całkowitemu wyczerpaniu. Racjonalna gospodarka zasobami często narażana jest na niekontrolowane wydobywanie złóż. Powielając naturalnie zachodzące w przyrodzie zjawiska fizyczne i wykorzystując grunt na budowie, pozostawiamy naturalne zasoby w stanie nienaruszonym.